یافتن محصولات و سرویس ها


Plan DL A - 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 1 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت

10,000تومان ماهانه

Plan DL B - 20GB
فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
12,000تومان ماهانه

Plan DL B - 40GB
فضای هاست = 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 3 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
18,000تومان ماهانه

Plan DL D - 60GB
فضای هاست = 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 4 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
38,000تومان ماهانه

Plan DL E - 80GB
فضای هاست = 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 5 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
57,000تومان ماهانه

Plan DL F - 100GB
فضای هاست = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 6 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
65,000تومان ماهانه
180,000تومان سالانه

Plan DL G - 150GB
فضای هاست = 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 7 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
75,000تومان ماهانه
200,000تومان سالانه

Plan DL H - 200GB
فضای هاست = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 8 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد
پشتیبانی : 24 ساعته و فعال
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
گارانتی استرداد وجه : 72 ساعت
95,000تومان ماهانه
250,000تومان سالانه